Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 2/1989

W warszawskich lasach | 3

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Warszawie powstał zaledwie 4 latat temu, jqako skutek kolejnej reorganizacji w naszych lasach. W jego skład wchodzi 10 nadleśnictw oraz OTL i ORB w Siedlcach. O krótką charakterystykę tego najmłodszego Zarządu poprosiłem jego dyrektora mgr inż. C. Hodóra.

Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć skąd się wyszło... | 6

Ten cytat z twórczości Cypriana Kamila Norwida przewijał się często podczas uroczystej konferencji pt. Lasy Państwowe w odrodzonej Polsce 1918-1988. Sesję zorganizowano w 70 rocznicę odzyskania niepodległości w dniach 10 i 11 listopada 1988 r. w Ośrodku Kultury Lesnej w Gołuchowie.

Rys historyczny zmian struktury organizacyjnen zarządzania lasami państwowymi w Polsce; Polska administracja leśna w Królestwie Polskim (1) | 8

W obszernym, czteroodcinkowym opracowaniu pióra doc. dr. hab. Bohdana Szymańskiego prezentujemy Czytelnikom Lasu Polskiego skróconą historię zmian struktury organizacyjnej lasów państwowych w Polsce, poczynając od organizacji administracji lasów rządowych w Królestwie Polskim. W kolejnych odcinkach przedstawimy lata międzywojenne i okres II wojny światowej oraz najnowszą historię powojenną aż do 1987 roku.

Uwagi i propozycje dotyczące gospodarki drewnem | 10

Ilość drewna pozyskiwana w lasach w każdym roku jest ściśle określona. Jednakże należy się zastanowić czy jest ono wykorzystane w racjonalny sposób i jakie można poczynić kroki, aby ten produkt lasów lepiej wykorzystać.

W obronie świerka | 12

Egzystencja nasza zależy przede wszystkim od stanu środowiska przyrodniczego, którego jednym z podstawowych elementów jest las. Las będzie pełnił swe wielorakie funkcje o ile zostanie zabezpieczona jego trwałość. Niestety, na pewnych obszarach Polski nastąpił juz proces zanikania lasu a jego zasięg powiększa się. Stało się to za sprawą stale wzrastającego zanieczyszczenia powietrza, jak i innych przyczyn, w tym również niewłaściwej gospodarki leśnej, nastawionej na eksploatację tego ekosystemu.

Zimowanie sadzonek wyhodowanych ze zrzezów | 14

Sadzonki ze zrzezów, które ukorzeniły się późnym latem i jesienią, zimą ulegaja w znacznym stopniu zniszczeniu. W ciągu tego okresu zamierają nie tylko zrzezy nieukorzenione, ale również te, któe wytworzyły już korzenie lecz niedostatecznie zdrewniałe i mające mało substancji odżywczych niezbędnych do przezimowania.

Komputerowa analiza treści lotniczych i satelitarnych zdjęć terenów leśnych | 16

Interpretacja wizualna jest dotychczas najczęściej stosowanym sposobem analizy treści lotniczych i satelitarnych zdjęć lasu. Postęp techniczny zaznaczył się wyraźnie i w tej dziedzinie. Dynamicznie rozwijająca się technika informatyczna stworzyła nowe możliwoście w zakresie przetwarzania obrazów. Coraz częściej maszyny cyfrowe zastępują człowieka w niektórych pracochłonnych czynnościach interpretacyjnych.

Pilski system budownictwa | 17

W ubiegłym roku w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Pile powstała koncepcja uruchomienia produkcji elementów dla budownictwa jednorodzinnego. W tym celu Ośrodek Remontowo-Budowlany w Pile rozpoczął produkcję płyt ściennych o konstrukcji szkieletowej drewnianej, wypełnionej trocino - lub wiórobetonem, typu Bonin. Technologia produkcji tych elementów została zakupiona ze Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego Bonin, natomiast opracowaniem projektów budynków zajęło się Biuro Studiów i Projektów Lasów Państwowych w Łodzi. Przewiduje się, że już w bieżącym roku na terenie nadl. Jastrowie pierwszych kilka budynków zostanie oddanych do użytku.

Gęstość dróg miarą nowoczesności | 19

Krajowe narady służb inwestycyjno-remontowych Lasów Państwowych, jakie były organizowane w ostatnim dziesięcioleciu, dotyczyły głównie budownictwa ogólnego. Szczególnie dużo uwagi poświęcono budownictwu mieszkaniowemu, które w minionych latach rozwija się bardzo efktywnie, co spowodowało, że w niektórych OZLP nastąpi niedługo całkowita realizacja potrzeb mieszkaniowych.

Doskonalenie działalności służb BHP | 21

Szybkie tempo zmian w funkcjonowaniu gospodarki kraju, a przy tym dążenie przedsiębiorstw do wyoracowania najwyższych zysków, powoduje, że zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny pracy poświęca się coraz mniej uwagi.

Z wydawnictw | 22

Kalendarz Myśliwski 1989 (PWRiL 1988; str. 188, sporo ilustracji - rysunków oraz fotografii czarno-białych; format A5, nakład 25 tys. egz.)

Ruch służbowy | 22

Wykaz zmian jakie zaszły na kierowniczych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych OZLP Poznań do 1 lipca 1988 r.

W prasie o lasach i leśnictwie | 23

W cieniu stolicy; W ekologii - program czy strategia?