Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 3/2005

Informacje | 4

Rekompensaty z Lasów Państwowych?; Garwolin Liderem!; Szwecja leży

Komunikaty | 7

Pan Jerzy Hausner Wicepremier, Minister Gospodarki; Pan Jan Kubiak Prezes Zarządu SPL

Listy do Lasu Polskiego | 8

Usta szeroko zamknięte; Widziane z dołu; Krecia robota

Praca została doceniona | 10

Nadleśnictwo Garwolin za stworzenie systemu małej retencji wodnej otrzymało nagrodę Lider Polskiej Ekologii 2004. O wyróżnienie oraz o sam nagrodzony projekt zapytaliśmy nadleśniczego Jana Karwowskiego.

Nadleśnictwo Strzałowo | 11

Huragany, gęsto ustanowione strefy ochronne, turyści polscy i zagraniczni, zróżnicowanie siedliskowe i wysokie stany zwierzyny łownej, to tylko najważniejsze problemy z którymi boryka się kadra Nadleśnictwa Strzałowo (RDLP w Olsztynie).

Brzoza w lasach Finlandii | 14

Finlandia to kraj lasow i jezior. Lesistość tego kraju wynosi 72%, a na jednego mieszkańca przypada aż 4 ha powierzchni leśnej. Lasy Finlandii zajmuja powierzchnię 23 mln ha, a gospodarkę leśna prowadzi się na 20,7 mln ha.

Lasy Państwowe w Biskupinie | 16

Po raz kolejny LP, reprezentowane przez RDLP w Toruniu gościły na Festynie Archeologicznym w Biskupinie. Impreza ta odbyła się w dniach 18-26 września ub. roku i przebiegała pod hasłem Celtowie - lud Europy. Był to już dziesiąty, jubileuszowy festyn, więc wypada choć w skrócie nakreślic jego historię.

Co z tą certyfikacją? | 18

Jeśli dzisiaj ktoś usłyszy o działalności FSC w Polsce i zechce pogłębić swoją wiedzę wykorzystujac Internet, to może przeżyć rozczarowanie jeśli odszuka stronę http://www.fsc.pl. Zapewniam jednak, że strona ta nie zawsze wyglądała tak skromnie.

Cykl życiowy bielika | 19

Zmiany pór roku w naszej strefie klimatycznej warunkują okresowe zmiany zachowania i terminy najważniejszych czynności życiowych ptaków.

Klimat wzajemnego zaufania | 20

Systematyka tak zwanych ekologów czeka wciąż na swego Linneusza. Dla potrzeb tego tekstu dokonam więc uproszczonego podziału tej gromady na dwa rzędy, nie twierdząc bynajmniej, że podział ten jest ostateczny i zastrzegając, że opisywana gromada nie ma nic wspólnego z naukowcami, zajmującymi się badaniem zależości między organizmami a Środowiskiem.

Dziesięć lat LKP | 22

Termin Leśny Kompleks Promocyjny został użyty po raz pierwszy w uzasadnieniu do decyzji nr 23 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie ochrony i zagospodarowania Puszczy Białowieskiej.

Koński dodatek | 24

Pół wieku temu głównym obowiązkiem Straży Leśnej, która była zorganizowana przy dyrekcjach regionalnych LP, były kontrole pracowników terenowych. Niektórzy z kierownictwa LP uważali, że każdy leśniczy i gajowy to złodziej, bo jakże inaczej mogą wyżyć z leśnej pensji?

Choroby drzew leśnych – sosna (1) | 26

Sosna pospolita jest niekwestionowaną krolową naszych lasów. Jako najpopularniejszy, główny gatunek lasotwórczy stanowi podstawę polskiej gospodarki leśnej. Na północnym wschodzie naszego kraju znajdują się najlepsze jej proweniencje w Europie.

Zmartwienia starostów | 28

Z przepisów ustawy o systemie oświaty jasno wynika, że prowadzenie publicznych szkół leśnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym należy do zadań własnych województwa samorządowego lub ministra środowiska.

Od wydawcy | 30

Jeśli ktoś uważnie śledzi wydarzenia związane z leśnictwem w naszym kraju to wie, że część leśnych szkół średnich prawdopodobnie w tym roku przejdzie pod zarząd Ministerstwa Środowiska (Lasów Państwowych). W 1998 r. po przeprowadzonych czterech reformach wszystkie ówczesne leśne szkoły średnie trafiły pod kuratelę utworzonych powiatów (jednostek samorządowych). Ponadto do 2004 r. powstało co najmniej kilka nowych leśnych szkoł średnich utworzonych od podstaw przez samorządy oraz jedna prywatna. Powoli, nie bez błędów i konfliktów, rynek leśnych szkoł przystosowywał się do realiów społecznych panujących w Polsce.