Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko


Od kilku lat Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wykonuje prognozy oddziaływania projektów planów urządzenia lasu na środowisko. Umożliwiają one kompleksową ocenę wpływu realizacji projektowanego dokumentu na środowisko i zapewniają eliminację przedsięwzięć, które mogłyby znaczàco negatywnie oddziaływać na środowisko, zwłaszcza na obszary Natura 2000.
Numer: Las Polski 23/2011, strona 19

Pobierz artykuł w formacie PDF